REGULAMIN KONKURSU "Walentynki z Altrient®"


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Vitallabs Polska Katarzyna Grabowska al. Jana Pawła II 3b lok. U1 80-462 Gdańsk, NIP: 6420026819, REGON: 273011986, Autoryzowany Dystrybutor produktów Altrient® LivOn Labs™ w Polsce.

Konkurs  zostanie  przeprowadzony  wyłącznie w Internecie, na stronie internetowego serwisu Facebook (www.facebook.com) w dniu 14.02.2019 do godziny 23:59.


§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:


a) posiada  pełną  zdolność do czynności  prawnych i jest fanem profilu Altrient Polska na portalu Facebook (https://www.facebook.com/AltrientPolska)


b) nie jest pracownikiem Vitallabs Polska


c) nie  jest  członkiem  rodziny ani  osobą  pozostającą w bezpośrednim stosunku  towarzyskim z pracownikiem Vitallabs Polska.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:


a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.


b) zamieszczenie w komentarza pod postem konkursowym na funpage’u Altrient Polska (https://www.facebook.com/AltrientPolska) odpowiedzi na zadanie konkursowe określone w opisie postu.


§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy konkursowe zawierające:


a) podwójne bilety do kina do zrealizowania w sieci kin „Multikino”


b) zestaw saszetek Altrient®

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez „Komisję Konkursową” składającą się z pracowników Vitallabs Polska.


3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.


4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez post ogłaszający wyniki, który zostanie umieszczony na funpage’u „Altrient Polska” w dniu 15.02.2019 o godzinie 15:00.


5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien przesłać dane do wysyłki pocztą elektroniczną na adres media@vitallabs.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Vitallabs Polska.


7. Nagrody  zostaną dostarczone do zwycięzców  konkursu za pośrednictwem  Poczty Polskiej  lub  firmy kurierskiej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody zgodnie z §3 pkt. 5. 


8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Vitallabs Polska

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem  udziału w Konkursie   jest   podanie   przez   Uczestnika   Konkursu   prawdziwych danych  osobowych,  tj.:  imienia,  nazwiska,  adresu oraz numeru  tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 


2. Przystępując do Konkursu i akceptując  niniejszy regulamin Uczestnik  wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


3. Pełna treść dotycząca ochrony danych osobowych udostępnionym Vitallabs Polska znajduje się pod adresem: https://vitallabs.pl/content/27-ochrona-danych-osobowych


§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  ma  prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie  warunków  uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności  zmian terminów  poszczególnych  czynności  konkursowych.  Zmieniony  Regulamin  obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://bit.ly/walentynki-z-altrient


2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może wykluczyć go na każdym etapie Konkursu. 


3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem  stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.