REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://vitallabs.pl


Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.vitallabs.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Grabowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Vitallabs Polska Katarzyna Grabowska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: al. Jana Pawła II 3B lok. U1, 80-462 Gdańsk, NIP: 6420026819, REGON: 273011986, adres poczty elektronicznej: sklep@vitallabs.pl, telefon kontaktowy: 881 031 788, zwaną dalej Sprzedawcą.

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.vitallabs.pl, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego www.vitallabs.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.


Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
§ 4 Umowa sprzedaży
§ 5 Warunki sprzedaży produktów spożywczych
§ 6 Realizacja zamówień i dostawa
§ 7 Metody płatności
§ 8 Prawo odstąpienia
§ 9 Rękojmia, gwarancja i reklamacje
§ 10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 11 Przedsiębiorcy
§ 12 Postanowienia końcoweZałącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy
Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy


§ 1
Definicje

1.Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem strony internetowej https://vitallabs.pl/.
2.Sprzedawca – Katarzyna Grabowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Vitallabs Polska Katarzyna Grabowska z siedzibą w 80-462 Gdańska, Al. Jana Pawła II 3B/U1 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 642 002 68 19, REGON: 273 011 986.
3.Klient:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej.
4.Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.Konto Klienta – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.
6.Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
7.Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, przy czym umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, a do której stosuje się przepisy dotyczące Konsumentów w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, rękojmi za wady rzeczy sprzedanej/usługi oraz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa
8.Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
9.Usługa elektroniczna „Dodaj opinię” - interaktywny formularz umożliwiający Klientowi zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego opinii o Towarze.
10.Usługa elektroniczna „Lista życzeń”- interaktywna lista Towarów, za pomocą której w stronie zostają zapamiętane produkty dodane do listy przez Klienta.
11.Usługa elektroniczna „Wyślij do znajomego” – interaktywny formularz umożliwiający Klientowi wysłanie na adres poczty elektronicznej innego potencjalnego Klienta wiadomości polecającej dany Towar.
12.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
13.Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
14.Towar – dostępne w Sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
15.Konto Klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.
16.Formularz kontaktowy - interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
17.Formularz rejestracji – nteraktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
18.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
19.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
20.Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
21.Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
22.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
23.Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.
24.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
25.Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.vitallabs.pl,  w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. Sprzedawca, za pośrednictwem strony Sklepu internetowego, prowadzi sprzedaż suplementów diety, stanowiących środki spożywcze zgodnie z art. 3 ust. 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców indywidualnych, korzystających ze Sklepu internetowego (chyba że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami), a postanowienia § 11 Regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).
4.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego.
5. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
7.  Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności Sklepu internetowego.
8.   Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
9.  Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
10. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
11. Sprzedawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient udostępnił login i hasło do Konta Klienta, poprzez niedochowanie należytej staranności w ochronie tych danych.
12. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:
a) nowe i bezpieczne,
b) wolne od wad fizyczny oraz prawnych,
c) zgodne z właściwościami wskazanymi w Sklepie internetowym,
d) wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
13. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
14. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
15. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
(rodzaje, warunki, odstąpienie)

1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: „Dodaj opinię”, Formularz kontaktowy, Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Konto, „Lista życzeń”, Newsletter, „Wyślij do znajomego”.
2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne (w tym urządzenia mobilne) z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.
4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego.
7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
8. Usługa „Formularz zamówienia”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny).
b) Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
c) Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza Zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny – do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu Internetowego).
d) W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy, adres siedziby i nr NIP), adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności za Towar.
9. Usługa „Konto” (dostępna w zakładkach „Zaloguj” i „Zapisz się” oraz na etapie wypełniania Formularza zamówienia):
a) Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu dwóch kroków: wskazaniu adresu poczty elektronicznej (loginu) i podaniu hasła oraz potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie odpowiedniego linku przesłanego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
b) Po dokonaniu rejestracji zgodnie z informacjami znajdującymi się w wiadomości otrzymanej na podany adres poczty elektronicznej zostaje założone Konto.
c) Po założeniu Konta można wypełnić dane znajdujące się w panelu administracyjnym Konta. Dane te posłużą do składania Zamówień w Sklepie podczas wypełniania Formularza zamówienia.
d) Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji.
e) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
10. Usługa „Dodaj opinie”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej zalogowanym Klientom zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego opinii o Towarze za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony i polega na dodaniu opinii za pomocą formularza umieszczonego przy każdym produkcie.
b) Skorzystanie z Usługi „Dodaj opinie” jest możliwe po kliknięciu przy każdym produkcie zakładki „Opinie”, następnie wybraniu przycisku z komunikatem „Dodaj swoją opinię!”, ocenie produktu w skali od 1 do 5 gwiazdek, wpisaniu tytułu i treści opinii oraz kliknięciu przycisku „Wyślij”.
c) Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wypełniania formularza.
11. Usługa „Lista życzeń”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej zalogowanym Klientom stworzenie interaktywnej listy produktów obserwowanych przez Klienta zawierana jest na czas oznaczony i polega na dodaniu przez Klienta produktu do listy poprzez przycisk oznaczony ikoną serca znajdującego się na podstronie danego Towaru.
b) Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na usunięciu Towarów z listy w panelu Konta  w zakładce „Moje listy życzeń”.
12. Usługa „Newsletter”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
b) Użytkownik lub Klient, który założył Konto ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
c) Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe dla użytkowników i Klientów, którzy założyli Konto, z uwzględnieniem podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej.
d) W celu skorzystania z Usługi Newslettera należy zaznaczyć odpowiednie checkboxy w panelu administracyjnym Konta, w zakładce „Newsletter”.
e) Użytkownik lub Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera, poprzez przesłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
f) Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji.
13. Usługa „Wyślij do znajomego”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom wysłanie na adres poczty elektronicznej innego potencjalnego Klienta wiadomości polecającej dany produkt za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony i polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego przy każdym produkcie wiadomości e-mail z poleceniem danego Towaru.
b) Skorzystanie z Usługi „Wyślij do znajomego” jest możliwe po kliknięciu przy danym produkcie przycisku oznaczonego ikoną koperty, podaniu imienia adresata, prawidłowego adresu poczty elektronicznej adresata i kliknięciu przycisku „Wyślij”. Na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość z linkiem do podstrony danego produktu.
c) Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wypełniania formularza.
14. Tryb postępowania reklamacyjnego:
a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, który został opisany w  § 9 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:
- pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 3B lok. U1, 80-462 Gdańsk,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@vitallabs.pl.
c) zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
- okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
- określenie żądania Klienta,
d) danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
d) zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
15. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
16. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.


§ 4
Umowa sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie internetowym.
2. Sprzedawca umożliwia również złożenie Zamówienia telefonicznie, pod numerem infolinii Klienta, od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 17:00.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówień jest następująca:
a) dokonanie wyboru Towaru, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności wybór towarów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”),
b) wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), jak również dokonanie wyboru sposobu dostawy i metody płatności, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami należy podać również nazwę firmy i numer NIP celem wystawienia faktury,
c) po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu zamówionego Towaru, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Towarów wraz z podatkami i innymi opłatami, kosztami dostawy i innymi kosztami, jeżeli wystąpią, wybrany sposób dostawy, wybraną metodę płatności, dane Klienta),
d)złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup.
Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).
7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
8. W związku z założeniem Konta, każdy Klient ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu Zamówienia.
9. W ramach realizacji umowy z Klientem Administrator Sklepu jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, w trakcie wypełniania formularza zamówienia, zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.§ 5
Warunki sprzedaży produktów spożywczych

1. Sprzedawca udostępnia Klientom szczegółowe informacje dotyczące dostępnych na stronie Sklepu internetowego Towarów, zgodnie z obowiązującym przepisami dotyczącym obrotu żywnością opakowaną lub nieopakowaną oraz suplementami diety.
2. Informacje, o których mowa powyżej, zawierające w szczególności opis produktu, jego skład, informacje o wartości odżywczej oraz nazwę producenta, jak również zalecaną dopuszczalną dawkę suplementu, Sprzedawca zamieszcza każdorazowo w opisie Towarów dostępnych na stronie Sklepu.
3. Zamówione Towary zapakowane są w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu oraz z uwzględnieniem warunków higienicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 6
Realizacja zamówień i dostawa

1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, jednak z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni robocze w godzinach od 9 do 17.
3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową Sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.
4. Koszt dostawy Towaru różnić się może w zależności od kraju dostawy, wielkości (gabarytów) lub/i wagi danego Towaru lub Towarów.
5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
a) Przesyłka kurierska,
b) Przesyłka kurierska pobraniowa,
c) Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
6. Czas realizacji różni się w zależności od typu Towaru – jest on każdorazowo wskazywany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zakup Towaru. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 2 do 10 Dni roboczych, a w przypadku odbioru osobistego jest to następny dzień roboczy, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
7. Dokładny termin wydania Towaru przy odbiorze osobistym, zostanie ustalony z Klientem indywidualnie, a następnie potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej Klienta. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy odbiorze osobistym, w przypadku dostępności Towaru – najkrótszy możliwy czas oczekiwania to 24 godziny.
8. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, przy czym na czas realizacji Zamówienia bezpośredni  wpływ ma wybór metody płatności oraz sposobu dostawy dokonany przez Klienta w trakcie dokonywania Zamówienia.
9. Czas dostawy poprzez firmę kurierską wynosi około 2 dni roboczych od momentu przekazania Towaru kurierowi.
10. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
11. Podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
12. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
13. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.
§ 7
Metody płatności


1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a) płatności elektroniczne i za pośrednictwem karty płatniczej - płatności realizowane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, grupa PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935, REGON: 301345068 - aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/, PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa 00-113, NIP: 5252406419, KRS: 0000289372, REGON: 141108225 – aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.paypal.com/,
b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (nr 17 2490 0005 0000 4530 8744 4791, Alior Bank S.A.) wskazany w procesie składania Zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej dokonanie Zamówienia),
c) za pobraniem,
d) gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki.
4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.
§ 8
Prawo odstąpienia

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres: al. Jana Pawła II 3B lok. U1, 80-462 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@vitallabs.pl.
4. Klient może skorzystać z formularza - Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Klienta.
5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Towaru.
9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu.
10. W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
12. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: al. Jana Pawła II 3B lok. U1, 80-462 Gdańsk.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także (po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawierają z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.
16. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez osobę fizyczną, Sprzedawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy wpisanego  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie składania Zamówienia Klient ujawnił swoją firmę i numer NIP):
a) jeśli weryfikacja wykaże, że Klient posiada status Konsumenta (osoby fizycznej niewpisanej do CEIDG), Sprzedawca przyjmuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach określonych niniejszym paragrafem,
jeśli Umowę Sprzedaży zawarto z Przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, Sprzedawca dokonuje weryfikacji, czy przedmiot Zamówienia objęty oświadczeniem mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Klienta (czy transakcja miała dla Klienta charakter zawodowy).
17. Po sprawdzeniu przez Sprzedawcę zgodności przedmiotu Zamówienia z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:
a) jeśli przedmiot Umowy Sprzedaży będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, uprawnienie do odstąpienia od umowy Klientowi nie przysługuje, a Sprzedawca nie uwzględnia oświadczenia (chyba że postanowienia § 11 Regulaminu stanowią inaczej),
b) jeśli przedmiot Umowy Sprzedaży nie  będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Sprzedawca przyjmuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach określonych niniejszym paragrafem.§ 9
Rękojmia, gwarancja i reklamacje


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
- okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
- określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
- danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: al. Jana Pawła II 3B lok. U1, 80-462 Gdańsk. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.
8. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Okres gwarancji danego Towaru jest wskazywany w opisie Towaru lub podawany na żądanie Klienta.
10. Szczegółowe warunki gwarancji są przedstawiane na druku gwarancji wystawianej przez gwaranta.
11. Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować na adres wskazany w druku gwarancyjnym. W przypadku trudności lub dodatkowych pytań, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
12. Realizacja uprawnień z gwarancji nie wyłącza uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także (po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawierają z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.
14. W przypadku złożenia reklamacji przez osobę fizyczną, Sprzedawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy indywidualnego wpisanego  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie składania Zamówienia Klient ujawnił swoją firmę i numer NIP):
a) jeśli weryfikacja wykaże, że Klient posiada status Konsumenta (osoby fizycznej niewpisanej do CEIDG), Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zasadności zgłoszonej reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej,
b) jeśli Umowę Sprzedaży zawarto z Przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, Sprzedawca dokonuje weryfikacji, czy przedmiot Zamówienia objęty zgłoszeniem reklamacyjnym mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Klienta (czy transakcja miała dla Klienta charakter zawodowy).
15. Po sprawdzeniu przez Sprzedawcę zgodności przedmiotu Zamówienia z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:
a) jeśli przedmiot Umowy Sprzedaży będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy Klientowi nie przysługują, a Sprzedawca odrzuca zgłoszenie (chyba że postanowienia § 11 Regulaminu stanowią inaczej),
b) jeśli przedmiot Umowy Sprzedaży nie  będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie z ust. 5 powyżej.
§ 10
Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
a) zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
d) skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL§ 11
Przedsiębiorcy


1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi zawierającymi z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada charakteru  zawodowego.
2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 11 (dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 11.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru wybranemu przewoźnikowi na rzecz Klienta nie będącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru.
7. W przypadku dostawy Towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku Klientów nie będących Konsumentami jest faktura.
9. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
10. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami Przedsiębiorcami indywidualnymi przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).
6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
8. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2020 r.