Regulamin konkursu fotograficznego #Altrientpolska

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu fotograficznego #Altrientpolska.
2. Organizatorem konkursu na https://www.instagram.com/altrientpolska jest: Vitallabs Polska Katarzyna Grabowska z siedzibą w Gdańsku przy al. Jana Pawła II 3b lok. U1, NIP: 6420026819, właściciel konta na instagramie pod adresem: https://www.instagram.com/altrientpolska
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego INSTAGRAM, przy wykorzystaniu profilu @Altrientpolska.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 23 lutego 2019 od godziny 9:30 do 23 lutego 2019 roku do godziny 15:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt. 2 Regulaminu.
7. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
b) posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Instagram,
c) przestrzegające regulaminu Instagram’a, znajdującego się pod adresem https://help.instagram.com/478745558852511
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zwalnia Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
3. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione w Vitallabs Polska

§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić zdjęcie na tle produktów Altrient znajdujących się na ściance targowej (stanowiącej zabudowę stoiska Vitallabs Polska na targach ESP 2019 w Gdańśku), które charakteryzować będzie się dowolnie rozumianą kreatywnością. Zdjęcie należy wstawić na portalu Instagram i opatrzyć hashtagiem #Altrientpolska oraz znacznikiem @Altrientpolska.
2. Tylko Zgłoszenia opublikowane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w §3 pkt 1 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Każdy użytkownik jest uprawniony do 1 zgłoszenia.
4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego.
5. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
§4 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Konkurs przebiega następująco:
a) od 23 lutego 2019 od godziny 9:30 do 23 lutego 2019 roku do godziny 15:00. W tym czasie Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) Zwycięzcami zostanie 1 osoba, która według komisji złożonej z pracowników Vitallabs Polska zrobi najciekawsze zdjęcie.
c) Wyniki zostaną opublikowane dniu 24 lutego 2019 na profilu @Altrientpolska oraz na profilu Altrient Polska na facebooku (https://web.facebook.com/AltrientPolska) po godzinie 15.
2. Organizator skontaktuje się z każdym ze zwycięzców konkursu wysyłając prywatną wiadomość na portalu Instagram.
4. Zwycięzca zobowiązany jest do odebrania nagrody na stoisku Vitallabs Polska do godziny 16:30.
5. Niepojawienie się w celu odebrania nagrody oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§5 Nagrody
1. Nagrodą konkursową są:
Pełnowartościowy produkt Altrient®C
Roller
Mata
Miarka BMI
Książka o technologii LET

§6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z Organizatorem można się skontaktować drogą elektroniczną: media@vitallabs.pl
2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu udostępniania i rozpowszechniania w środkach masowego przekazu nicku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe dla celu udostępniania i rozpowszechniania w działalności marketingowej będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

§7 Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęć oraz tekstu zgłoszenia, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, opublikowanych zdjęć.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Instagram’a, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie.
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§8 Reklamacje
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na adres Organizatora: Vitallabs Polska, al. Jana Pawła II 3b lok. U1 , 80-462 Gdańsk, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia podstawy reklamacji.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§9 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.02.2019 o godzinie 9:00