POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO
https://vitallabs.pl/

§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.vitallabs.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików „Cookies”.
Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Katarzyna Grabowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GKpress z siedzibą w 80-462 Gdańska, Al. Jana Pawła II 3B/U1 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) pod numerem NIP: 642 002 68 19,, REGON: 273 011 986, telefon kontaktowy: 881 031 788, poczta elektroniczna: info@vitallabs.pl.
Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
Zbiory danych osób korzystających ze strony internetowej zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane zawarte w zgłoszeniu są zawsze aktualne i każdorazowo podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później niż w terminie 30 dni od daty zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Administratora.
Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
Administrator stosuje wszystkie wskazane we wniosku GIODO środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

§ 2
 Zasady prywatności
Sprzedawca podejmuje wszelkie działania, niezbędne do zachowania prywatności oraz poufności danych osobowych Klientów Sklepu internetowego oraz korzysta z danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim użytkownik powierzył dane Administratorowi.
Klient ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, Sprzedawca niezwłocznie podejmuje działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Klientów Sklepu internetowego przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.
Administrator będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będzie współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

§ 3
Zakres i cel zbierania danych osobowych
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:
- w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
- w celu zawarcia umowy sprzedaży,
- w celu wystawienia faktury VAT,
- prowadzenia Konta Klienta,
- realizacji usługi Formularza kontaktowego,
- realizacji usługi newsletter- O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych
 produktów Vitallabs.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, poprzez wysłanie cofnięcia zgody drogą e-mailową na adres sklep@vitallabs.pl bądź pocztową na adres Vitallabs al. Jana Pawła II 3b lok. U1 80-462 Gdańsk

Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
- adres poczty elektronicznej (e-mail),
- imię i nazwisko,
- nazwę firmy,
- adres dostawy,
- numer telefonu,
- adres siedziby firmy,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne, i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: DPD Polska Sp. z o.o., IFIRMA S.A., DialCom24 Sp. z o.o (Przelewy24), Ceneo Sp. z o.o..  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 4
Polityka „Cookies”
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są  przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
Sklep Internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć
stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W
razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.


§ 5
Prawa i obowiązki
Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Klient, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, a także usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, przysługuje bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.   
Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.